Obchodní podmínky

Uvedené obchodní podmínky jsou obecně platné pro veškerý prodej zboží společnosti SVOTA plast s.r.o., pokud není zvláštní smlouvou stanoveno jinak.

SVOTA plast s.r.o.
Tošovická 345/5
742 35 Odry

Obsah:

 1. DODÁVKY
 2. KUPNÍ CENA
 3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
 4. POŽADAVKY NA LOGISTIKU
 5. SKLADOVÁNÍ
 6. ZÁRUKA, REKLAMACE
 7. NÁHRADA ŠKODY
 8. JAKOST
 9. OSTATNÍ

A. DODÁVKY

 1. Dodávky se realizují na základě písemných objednávek kupujícího. Mimořádně je možno přijmout objednávku telefonicky. Z této objednávky bude pořízen písemný záznam a následně bude kupujícímu odeslán formulář "Potvrzení přijetí objednávky".
 2. Každá písemná objednávka musí obsahovat:
  1. číslo objednávky, datum
  2. iniciály kupujícího: adresa, kontaktní osoba nebo kdo objednávku vystavil, telefon, fax, případně mail, IČ, DIČ, bankovní spojení, číslo účtu, zápis OR nebo ŽL, osvědčení o registraci
  3. specifikaci požadovaného zboží tj. název zboží a jeho kód podle dodavatele, množství, balení případně jiné nestandardnní požadavky
  4. cenu
  5. požadovaný termín odběru nebo dodání
  6. požadovaný způsob odběru nebo dodání       
   1. platební podmínky
 3. Každou objednávku vč. telefonické, je povinen prodávající písemně potvrdit nejpozději do 24 hodin a zašle potvrzení kupujícímu elektronicky, faxem nebo poštou „Potvrzení o přijetí objednávky“. To platí i v případě, že prodávající nebude moci splnit některý z požadavků kupujícího. V „ Potvrzení o přijetí objednávky “ nebo telefonicky navrhne prodávající kupujícímu změnu nebo návrh jiného řešení.
 4. Pokud kupující "Potvrzení o přijetí objednávky" odsouhlasí nebo se k němu do 24 hod. nevyjádří, považuje prodávající objednávku vč. případných změn za závazné.
 5. V případě, že kupující zjistí nesrovnalosti mezi svým požadavkem a potvrzením o přijetí objednávky je povinen do 24 hodin o těchto nesrovnalostech informovat vždy písemně prodávajícího.
 6. Pokud nebude prodávající upozorněn na rozpory mezi požadavkem zákazníka a potvrzením o přijetí objednávky, nebude na něj brán zřetel.

B. KUPNÍ CENA

 1. Kupní cena je součástí objednávky a „Potvrzení o přijetí objednávky“. Je stanovena kupní smlouvou, cenovou nabídkou nebo jinou dohodou mezi kupujícím a prodávajícím. Po objednání zboží je kupní cena vždy uvedena  v "Potvrzení o přijetí objednávky". Cena je EXW Odry, není-li dohodnuto jinak.
 2. V dodávkách mimo území ČR jsou v cenách zahrnuty nevratné obaly, jsou uváděny v EUR, EXW Odry, Tošovická 5, není-li dohodnuto jinak. Po propuštění zboží ze závodu prodávajícího, přechází veškerá rizika spojena se zbožím na kupujícího, vyjma případů, kdy přepravu hradí prodávající.
 3. Ceny jsou platné po dobu platnosti kupní smlouvy, případně časově omezené cenové nabídky mezi prodávajícím a kupujícím. V případě, že není uzavřena mezi kupujícím a prodejcem smlouva o cenách výrobků, vyhrazuje si prodávající právo na změnu cen, aniž by byl povinen o této skutečnosti předem informovat kupujícího.
 4. Kupující se zavazuje zaplatit za odebrané zboží kupní cenu. Podmínkou přechodu vlastních práv ke zboží je úplné zaplacení kupní ceny na účet prodávajícího.
 5. Podle nařízení vlády č. 142/1994 Sb.z vyfakturované (dlužné) částky a to opakovaně, za každý započatý den prodlení.
 6. V případě, že kupující požaduje dodání zboží na požadovanou adresu, je cena za dopravu zahrnuta v ceně zboží nebo jsou náklady na dopravu fakturovány samostatně, pokud není dohodnuto jinak.

C. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Není-li dohodnuto jinak na základě kupní smlouvy nebo vzájemné dohody, je požadovaná celá platba smluvní ceny v hotovosti nebo převodem na bankovní účet prodávajícího.
 2. Při platbě v hotovosti nebo předem je odběrateli poskytnuta sleva 2% při celkovém odběru nad 20.000,- Kč nebo 3% při celkovém odběru nad 50.000,- Kč, není-li dohodnuto jinak, to je  stanovením individuálních podmínek nebo cen, při kterých slevu již nelze uplatnit.
 3. Faktura (daňový doklad) bude vystavena nejpozději druhý den od expedice na základě dodacího listu a odeslána na adresu kupujícího.
 4. V případě, že si odběratel neodebere zboží ve sjednaný den nebo ve sjednané lhůtě, je prodávající oprávněn vystavit fakturu s datem plnění, kterým je sjednaný den odběru.
 5. U nestandardních výrobků nebo výrobků na zakázku je požadovaná platba vždy předem nebo v hotovosti, není-li dohodnuto písemně jinak. U těchto výrobků hradí kupující předem 50% nákladů na výrobu nástrojů a zbylých 50% po odsouhlasení výrobku.

D. POŽADAVKY NA LOGISTIKU

 1. Prodávající je povinen pro každou dodávku zajistit řádné balení, úměrné povaze zboží, a použitému typu dopravy.
 2. Prodávající vyúčtuje kupujícímu hodnotu vratných obalů v plné výši pořizovací hodnoty. U dřevěné palety je to záloha 200,- Kč/ks + DPH. Záloha se vrací v plné výši, pokud budou palety vráceny do 6 měsíců od expedice zboží. Za každý měsíc prodlení se ze zálohy odečítá 10% z ceny. Pokud nebudou obaly vráceny do 1 roku, záloha se nevrací a současně dojde k vyúčtování zálohovaných obalů. + příslušná sazba DPH. Při vrácení obalů se posoudí jejich stav a při vážném poškození se odečítají od zálohy náklady na jejich opravu.
 3. Náklady na přepravu vratných obalů zpět k prodávajícímu hradí kupující.
 4. Dodávky budou uskutečněny v termínu, který je uveden v „Potvrzení přijetí objednávky“.
 5. V případě, že kupující požaduje v rámci své objednávky zajistit přepravu zboží na místo určené kupujícím, je povinen v objednávce uvést:
  1. přesnou adresu místa určení, kontaktní osobu s telefonním a faxovým spojením, způsob odeslání (přepravní služba, Česká pošta, vlastním vozem apod.)
 6. Na každém místě dodání bude určeným zástupcem kupujícího provedena pečlivá přejímka zboží, zda dodávka neobsahuje zjevné vady (sortiment, množství, neporušení obalů). V případě zjištění neshody kupující neprodleně telefonicky nebo e-mailem informuje prodávajícího o této zkušenosti.
 7. V případě množstevní vady dodávky, bude tato uvedena v dodacím listě a prodávající je povinen neprodleně vadu napravit.
 8. Kupující je povinen zajistit vykládku zboží nebo nakládku vratných obalů na vlastní náklady.

 

E. Skladování

1    Profil  je nutné skladovat v suchých prostorách ve vodorovné poloze bez přímého slunečního záření nebo      jiného tepelného sálání. Maximální doporučená doba skladování je 24 měsíců a profily s PE páskou nebo molitanovou páskou je možno skladovat max. 18 měsíců.

F. Záruka, reklamace

 1. Záruční lhůta je stanovena dle Občanského zákoníku a její platnost nabíhá dnem převzetí zboží kupujícím.
 2. Zjistí-li kupující skrytou nebo jinou vadu zboží, musí zaslat písemnou reklamaci do 5-ti pracovních dnů ode dne jejího zjištění prodávajícímu, kde může navrhnout způsob řešení reklamace.
 3. Běžné poškození zboží, které nemá vliv na funkčnost výrobku, nemůže být předmětem reklamace.
 4. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 týdnů od data převzetí reklamace navrhnout kupujícímu způsob vyřízení reklamace.
 5. Odmítne-li kupující navrhovaný postup vyřízení reklamace, je vedeno opakované jednání v této záležitosti. Pokud nedojde k dohodě, je reklamace předána k vyřízení právní cestou.
 6. Prodávající hradí prokázané škody způsobené vadnou dodávkou, jejíž reklamace byla uplatněna v průběhu záruční lhůty. To se však nevztahuje na škody, které byly způsobeny při instalaci, manipulaci, nevhodném zacházení, skladování, opravě zboží nebo jeho dopravě kupujícím případně třetí osobou.
 7. Zjistí-li kupující poškození zboží způsobené přepravou, nesmí potvrdit doklady o převzetí zboží, pořídí o tomto dokumentaci a uplatní odpovědnost za škodu na přepravci.
 8. Právo na reklamaci pomine, pokud:
  1. nebude podána písemně v průběhu záruční doby
  2. prodávajícímu nebyla dána příležitost prověřit reklamaci na místě (pokud o to požádá)
  3. zboží se dále používá i po zjištění vady
 9. Zaslání reklamovaného zboží zpět bude akceptováno pouze po předchozím písemném souhlasu prodávajícího.

G. NÁHRADA ŠKODY

 1. Pokud dojde ke zrušení objednávky, zaplatí kupující v případě již rozpracované zakázky, vynaložené zpracovací náklady do okamžiku zrušení smlouvy.

H. JAKOST

 1. Prodávající poskytne na vyžádání písemné ujištění o shodě, certifikáty, případně zkušební protokoly, pokud se na vyráběné zboží vztahují.

I. OSTATNÍ

 1. Změna, zrušení nebo odstoupení od objednávky, případně kupní smlouvy je možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
 2. Ostatní vztahy se řídí výhradně podle obecně platných právních předpisů České republiky.
 3. Všechny spory vznikající z obchodního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím budou řešeny vzájemným jednáním stran s cílem uzavřít dohodu o předmětu sporu.
 4. Smluvní vztahy se výslovně dohodly na tom, že jakékoliv spory z titulu smluvních vztahů budou s konečnou platností rozhodovány příslušnými soudy České republiky. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád, bude pro rozhodování případného sporu místně příslušným Krajský soud v Ostravě.

 

Ke stažení

Kontakty

Příjem a vyřizování objednávek:

Tel.: +420 556 315 228
mobil: +420 733 396 276
E-mail: obchod@svotaplast.cz


Mapa sídla společnosti

Partneři